Kujawsko-Pomorski Oddzia Wojew鏚zki
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
mapa
 
 
a1 a3
a1 a3
a1 a3

Rozporz康zenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyst闚

Rozporz康zenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.  w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyst闚

Dz.U.13.26 → z dnia 8 stycznia 2013 r. ROZPORZ.ZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyst闚 Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarz康za si, co nast瘼uje: 1. Rozporz康zenie okre郵a:

1)

wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych;

2)

wykaz modu堯w podstawowych w豉軼iwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadaj帷ych wsp鏊ny modu podstawowy;

3)

wykaz modu堯w jednolitych w豉軼iwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego;

4)

wzory wniosk闚 o rozpocz璚ie szkolenia specjalizacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemc闚;

5)

tryb i spos鏏 przeprowadzania post瘼owania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria kwalifikacji lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;

6)

regulamin post瘼owania kwalifikacyjnego;

7)

szczeg馧owy spos鏏 odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadaj帷ych specjalizacj I lub II stopnia lub tytu specjalisty;

8)

formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia;

9)

spos鏏 i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiej皻no軼i praktycznych okre郵onych programem specjalizacji;

10)

wzory dokument闚 potwierdzaj帷ych realizacj programu specjalizacji i jego uko鎍zenie;

11)

szczeg馧owy spos鏏 zg豉szania si i tryb dopuszczania do Pa雟twowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”;

12)

szczeg馧owy spos鏏 i tryb sk豉dania PES oraz ustalania jego wynik闚;

13)

wz鏎 o鈍iadczenia dla cz這nk闚 Pa雟twowych Komisji Egzaminacyjnych, zwanych dalej „PKE”;

14)

tryb powo造wania PKE;

15)

tryb uznawania sta簑 szkoleniowego, sta篡 kierunkowych lub kurs闚 szkoleniowych odbytych za granic lub w kraju za r闚nowa積e ze zrealizowaniem element闚 okre郵onych w programie specjalizacji i ewentualnego skr鏂enia szkolenia specjalizacyjnego;

16)

tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobj皻ej systemem szkolenia specjalizacyjnego za r闚nowa積y z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego;

17)

tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadaj帷ych stopie naukowy doktora habilitowanego za r闚nowa積y z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego.


2.
Ilekro w rozporz康zeniu jest mowa o lekarzu, nale篡 przez to rozumie r闚nie lekarza dentyst.

3.
Ustala si:

1)

wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, stanowi帷y za陰cznik nr 1 do rozporz康zenia;

2)

wykaz modu堯w podstawowych w豉軼iwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, stanowi帷y za陰cznik nr 2 do rozporz康zenia;

3)

wykaz specjalizacji posiadaj帷ych wsp鏊ny modu podstawowy, stanowi帷y za陰cznik nr 3 do rozporz康zenia;

4)

wykaz modu堯w jednolitych w豉軼iwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, stanowi帷y za陰cznik nr 4 do rozporz康zenia;

5)

wykaz specjalizacji z uwzgl璠nieniem modu堯w lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania, stanowi帷y za陰cznik nr 5 do rozporz康zenia;

6)

wykaz specjalizacji, w kt鏎ych mo積a uzyska tytu specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji w豉軼iwego dla lekarza posiadaj帷ego odpowiedni specjalizacj I lub II stopnia lub tytu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo zrealizowany i zaliczony odpowiedni modu podstawowy, stanowi帷y za陰cznik nr 6 do rozporz康zenia.


4.

1.

Liczb wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, kt鏎zy mog rozpocz望 szkolenie specjalizacyjne w poszczeg鏊nych dziedzinach medycyny na obszarze wojew鏚ztwa w danym post瘼owaniu kwalifikacyjnym w trybie rezydentury minister w豉軼iwy do spraw zdrowia og豉sza na swojej stronie internetowej na 21 dni przed rozpocz璚iem post瘼owania kwalifikacyjnego, a w zakresie pozosta造ch miejsc – wojewoda na stronie internetowej wojewody na 14 dni przed rozpocz璚iem post瘼owania kwalifikacyjnego.

2.

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustaw”, lekarz sk豉da w formie wniosku elektronicznego, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody w豉軼iwego ze wzgl璠u na obszar wojew鏚ztwa, na terenie kt鏎ego zamierza odbywa szkolenie specjalizacyjne, w terminach do dnia 28 lutego – na post瘼owanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca do dnia 31 marca, albo do dnia 30 wrze郾ia – na post瘼owanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 pa寮ziernika.

3.

Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 2, lekarz przesy豉 go w formie papierowej do wojewody nie p騧niej, ni w terminie 3 dni od ko鎍owego terminu z這瞠nia wniosku w formie elektronicznej. W przypadku z這瞠nia wniosku o rozpocz璚ie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz wniosku o rozpocz璚ie szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim lekarz do wniosku do陰cza o鈍iadczenie, w kt鏎ym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania si na to szkolenie w dw鏂h trybach.

4.

Lekarz ubiegaj帷y si o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego mo瞠 by w danym terminie dopuszczony do post瘼owania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym wojew鏚ztwie.

5.

Wz鏎 wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 2, okre郵a za陰cznik nr 7 do rozporz康zenia.

6.

Lekarz cudzoziemiec zamierzaj帷y wykonywa albo wykonuj帷y zaw鏚 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wy陰cznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadaj帷y wiz lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony przyst瘼uje do post瘼owania kwalifikacyjnego obowi您uj帷ego obywateli polskich.

7.

Wz鏎 wniosku o rozpocz璚ie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza cudzoziemca okre郵a za陰cznik nr 8 do rozporz康zenia.

8.

Lekarz cudzoziemiec, o kt鏎ym mowa w ust. 6, zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wyst瘼uje do ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wyra瘸nie zgody na odbycie tego szkolenia i okre郵enie warunk闚 finansowych jego odbywania w terminach do dnia 7 kwietnia – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 7 listopada – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 pa寮ziernika.

9.

Wz鏎 wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 8, okre郵a za陰cznik nr 9 do rozporz康zenia.

10.

Lekarz b璠帷y 穎軟ierzem w czynnej s逝瘺ie wojskowej oraz pe軟i帷y s逝瘺 lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej sk豉da wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, do Ministra Obrony Narodowej lub wyznaczonej przez niego jednostki organizacyjnej w formie wniosku elektronicznego, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, w terminach okre郵onych w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si odpowiednio.

11.

Wz鏎 wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 10, okre郵a za陰cznik nr 10 do rozporz康zenia.

12.

Lekarz b璠帷y funkcjonariuszem w stosunku s逝瘺y w jednostkach organizacyjnych podleg造ch lub nadzorowanych przez ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych albo zatrudniony na podstawie umowy o prac albo umowy cywilnoprawnej, albo pe軟i帷y s逝瘺 w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych sk豉da wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, do ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych w formie wniosku elektronicznego, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, w terminach okre郵onych w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si odpowiednio.

13.

Wz鏎 wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 12, okre郵a za陰cznik nr 11 do rozporz康zenia.


5.

1.

Post瘼owanie kwalifikacyjne przeprowadza organ, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 pa寮ziernika.

2.

Maksymalna liczba punkt闚 w post瘼owaniu konkursowym:

1)

za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punkt闚;

2)

za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punkt闚, przy czym punkty przyznaje si zgodnie z 4 za陰cznika nr 12 do rozporz康zenia;

3)

punkty dodatkowe za:

a)

posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punkt闚,

b)

co najmniej 3–letni okres zatrudnienia lub stosunku s逝瘺owego do dnia rozpocz璚ia post瘼owania kwalifikacyjnego, w pe軟ym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punkt闚, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadz帷ych dzia豉lno嗆 w dziedzinie nauk medycznych – dodatkowe 5 punkt闚,

c)

publikacje, o kt鏎ych mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy – maksymalnie 5 punkt闚 (po 0,5 punktu za udzia w jednej publikacji);

 

4)

w przypadku braku dokumentu potwierdzaj帷ego ocen za test stanowi帷y cz窷 sk豉dow za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punkt闚 przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;

5)

w przypadku braku dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punkt闚 przyznanych lekarzowi za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia.

 

3.

W post瘼owaniu konkursowym uwzgl璠nia si posiadanie tytu逝 specjalisty uzyskanego za granic, kt鏎y zosta uznany na podstawie odr瑿nych przepis闚 za r闚nowa積y z PES i przyznaje 140 punkt闚 albo uwzgl璠nia si wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK.

4.

Post瘼owanie kwalifikacyjne przeprowadza si zgodnie z regulaminem post瘼owania kwalifikacyjnego, stanowi帷ym za陰cznik nr 12 do rozporz康zenia.

5.

W przypadku gdy lekarz nie ma dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie uzyskanej specjalizacji, organ, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, weryfikuje jej brak w plac闚ce, kt鏎a wyda豉 dokument potwierdzaj帷y uzyskanie tej specjalizacji.


6.

1.

Uwzgl璠niaj帷 liczby miejsc szkoleniowych, a w przypadku, o kt鏎ym mowa w 4 ust. 3, r闚nie o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w tym przepisie, organ, o kt鏎ym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, sporz康za i zatwierdza list lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i list lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego. Listy zawieraj imiona i nazwiska lekarzy. Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera ponadto tryb odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie dotycz帷e weryfikacji, o kt鏎ej mowa w art. 16c ust. 14 ustawy.

2.

Zatwierdzone listy, o kt鏎ych mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych lekarza, udost瘼nia si na stronie internetowej organu, o kt鏎ym mowa w ust. 1,oraz do wgl康u w jego siedzibie.


7.

1.

Wojewoda kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wybranej przez lekarza jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez ni wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzgl璠niaj帷 wynik post瘼owania kwalifikacyjnego, z wyj徠kiem lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie art. 16h ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy, kt鏎zy zostaj skierowani w pierwszej kolejno軼i.

2.

Je瞠li w wyniku post瘼owania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny zakwalifikowa這 si co najmniej dw鏂h lekarzy deklaruj帷ych we wniosku jej odbywanie w trybie okre郵onym w art. 16h ust. 2 pkt 3 ustawy, wojewoda mo瞠 skierowa do jednostki organizacyjnej, na jedno wolne miejsce szkoleniowe, tych lekarzy w liczbie umo磧iwiaj帷ej realizacj programu specjalizacji, ustalonej przez kieruj帷ego kom鏎k organizacyjn w jednostce organizacyjnej posiadaj帷ej akredytacj do szkolenia specjalizacyjnego, na podstawie harmonogramu ich szkolenia opracowanego przez kierownika lub kierownik闚 specjalizacji w porozumieniu z w豉軼iwym konsultantem wojew鏚zkim.

3.

Lekarzowi, kt鏎y zosta zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, lekarzowi, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy, oraz lekarzowi cudzoziemcowi, o kt鏎ym mowa w art. 16h ust. 3 ustawy, wojewoda wydaje:

1)

skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okre郵onej jednostce organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jego odbywania;

2)

kart szkolenia specjalizacyjnego, kt鏎ej wz鏎 jest okre郵ony w za陰czniku nr 13 do rozporz康zenia;

3)

indeks wykonanych zabieg闚 i procedur medycznych, w kt鏎ym s potwierdzane nabyte w trakcie szkolenia specjalizacyjnego umiej皻no軼i praktyczne okre郵one programem specjalizacji; wz鏎 indeksu wykonanych zabieg闚 i procedur medycznych jest okre郵ony w za陰czniku nr 14 do rozporz康zenia;

4)

informacj o obowi您uj帷ym programie specjalizacji;

5)

informacj o obowi您ku niezw這cznego zawiadomienia wojewody o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji albo przed逝瞠niu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadkach okre郵onych w art. 16l ust. 1 i 2 ustawy.

 

4.

Dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 3, wojewoda wydaje lekarzowi zakwalifikowanemu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym post瘼owaniu kwalifikacyjnym po przedstawieniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie nie d逝窺zym ni 15 dni od dnia zako鎍zenia danego post瘼owania kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarzy korzystaj帷ych:

1)

z urlopu macierzy雟kiego, przys逝guj帷ego z art. 180, art. 182¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z p騧n. zm.. 2) ) oraz art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) lub

2)

ze zwolnienia lekarskiego na podstawie art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w terminie p騧niejszym, bezpo鈔ednio po ich zako鎍zeniu.

 

5.

Wydaj帷 skierowanie, o kt鏎ym mowa w ust. 3 pkt 1, dla lekarza, kt鏎y zmienia tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego na rezydentur, wojewoda okre郵a dat zako鎍zenia szkolenia specjalizacyjnego, uwzgl璠niaj帷 przerwy w szkoleniu, o kt鏎ych mowa w art. 16l ustawy, kt鏎e wyst徙i造 w dotychczas odbywanym szkoleniu.

6.

Wojewoda przekazuje ministrowi w豉軼iwemu do spraw zdrowia list lekarzy zakwalifikowanych w danym post瘼owaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, w terminie nie d逝窺zym ni do dnia 30 kwietnia – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz do dnia 30 listopada – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 pa寮ziernika.

7.

Wojewoda przekazuje ministrowi w豉軼iwemu do spraw zdrowia list lekarzy zakwalifikowanych w danym post瘼owaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach niewykorzystanych miejsc szkoleniowych obj皻ych rezydentur, o kt鏎ych mowa w art. 16e ust. 3 i 4 ustawy, w terminie nie d逝窺zym ni do dnia 30 czerwca – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 31 stycznia nast瘼nego roku – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 pa寮ziernika.

8.

Listy, o kt鏎ych mowa w ust. 6 i 7, zawieraj: imi i nazwisko lekarza, uzyskany w danym post瘼owaniu kwalifikacyjnym wynik wyra穎ny w procentach, miejsce zaj皻e na li軼ie rankingowej w danej dziedzinie medycyny, nazw specjalizacji oraz nazw i adres jednostki, do kt鏎ej lekarz otrzyma skierowanie, o kt鏎ym mowa w ust. 3 pkt 1.

9.

Wojewoda informuje ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia o wyniku post瘼owania kwalifikacyjnego cudzoziemc闚, o kt鏎ych mowa w 4 ust. 6, w terminie nie d逝窺zym ni do dnia 15 kwietnia – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 15 listopada – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 pa寮ziernika.

10.

Minister w豉軼iwy do spraw zdrowia wydaje decyzj w sprawie odbywania specjalizacji przez cudzoziemc闚, o kt鏎ych mowa 4 ust. 6,w terminie nie d逝窺zym ni do dnia 15 maja – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 15 grudnia – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 pa寮ziernika.

11.

Wojewoda kieruje lekarza cudzoziemca, o kt鏎ym mowa w ust. 10, do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, w terminie nie d逝窺zym ni do dnia 31 maja – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 31 grudnia – w przypadku post瘼owania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 pa寮ziernika, po przedstawieniu przez niego zgody ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia, o kt鏎ej mowa w 4 ust. 8.

12.

W przypadku zmiany statusu prawnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, o kt鏎ym mowa w 4 ust. 6, wojewoda w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego informuje o tym fakcie ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia niezw這cznie po powzi璚iu takiej informacji.


8.

1.

Lekarz b璠帷y 穎軟ierzem w czynnej s逝瘺ie wojskowej oraz pe軟i帷y s逝瘺 lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 2 ustawy.

2.

Lekarz b璠帷y funkcjonariuszem w stosunku s逝瘺y w jednostkach organizacyjnych podleg造ch lub nadzorowanych przez ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych albo zatrudniony na podstawie umowy o prac albo umowy cywilnoprawnej, albo pe軟i帷y s逝瘺 w podmiocie leczniczym, utworzonym przez ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 3 ustawy.

3.

Lekarz b璠帷y funkcjonariuszem S逝瘺y Wi瞛iennej lub zatrudniony w podmiocie leczniczym, utworzonym przez Ministra Sprawiedliwo軼i lub organy S逝瘺y Wi瞛iennej jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 4 ustawy.


9.

1.

Jednostka organizacyjna posiadaj帷a wolne miejsca szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny, umo磧iwia odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarzowi skierowanemu do jego odbywania w tej jednostce.

2.

Lekarz odbywaj帷y szkolenie specjalizacyjne w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, w kt鏎ej odbywa szkolenie, b康 zaprzestania spe軟iania przez jednostk wymaga, o kt鏎ych mowa w art. 19f ust. 2 ustawy, jest kierowany przez wojewod, w pierwszej kolejno軼i, do kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w innej jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez ni wolnych miejsc szkoleniowych.

3.

Po podj璚iu przez organ za這篡cielski uchwa造 o likwidacji podmiotu leczniczego zatrudniaj帷ego lekarzy odbywaj帷ych szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury podmiot ten jest obowi您any do:

1)

wypowiedzenia um闚, o kt鏎ych mowa w art.16j ust. 2 i art. 16k ust. 2 ustawy, z zachowaniem 3–miesi璚znego okresu wypowiedzenia;

2)

zawiadomienia wojewody w terminie 7 dni o tym fakcie, celem skierowania lekarzy odbywaj帷ych szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury do innych jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

4.

W szczeg鏊nie uzasadnionym przypadku wojewoda mo瞠, na wniosek lekarza odbywaj帷ego szkolenie specjalizacyjne, skierowa go do innej jednostki organizacyjnej posiadaj帷ej akredytacj do tego szkolenia oraz wolne miejsce szkoleniowe.

5.

Je瞠li jednostka organizacyjna, o kt鏎ej mowa w ust. 2 i 4, znajduje si na obszarze innego wojew鏚ztwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego nast瘼uje po wyra瞠niu zgody przez w豉軼iwego wojewod oraz w豉軼iwego konsultanta wojew鏚zkiego wojew鏚ztwa, na kt鏎ego obszarze lekarz ma kontynuowa odbywanie tego szkolenia.

6.

W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 5, wojewoda, o kt鏎ym mowa w ust. 5, wydaje lekarzowi skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz sporz康za aneks do karty szkolenia specjalizacyjnego na podstawie dokument闚 przekazanych przez wojewod, na obszarze kt鏎ego lekarz odbywa dotychczas szkolenie specjalizacyjne.

7.

Lekarz, kt鏎y odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, mo瞠 zmieni miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcze郾iej ni po up造wie jednego roku, chyba 瞠 jednostka organizacyjna, w kt鏎ej lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uleg豉 likwidacji lub przesta豉 spe軟ia wymagania, o kt鏎ych mowa w art. 19f ust. 2 ustawy.

8.

Lekarz zmieniaj帷y miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest obowi您any do zmiany kierownika specjalizacji, kt鏎ym staje si lekarz specjalista w podmiocie aktualnie prowadz帷ym szkolenie specjalizacyjne.

9.

W przypadku nieprzyj璚ia lekarza skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez jednostk posiadaj帷 wolne miejsca szkoleniowe, wojewoda wyst瘼uje do dyrektora Centrum Medycznego Kszta販enia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”, z wnioskiem o zmniejszenie liczby miejsc szkoleniowych, o kt鏎ym mowa w art. 19f ust. 13 ustawy.


10.

1.

Umowa o prac w ramach rezydentury jest zawierana na podstawie skierowania, o kt鏎ym mowa w 7 ust. 3 pkt 1.

2.

W przypadku przed逝瞠nia okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, o kt鏎ym mowa w art. 16l ustawy, jednostka organizacyjna prowadz帷a szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umow o prac na czas okre郵ony, odpowiadaj帷y sumie okres闚 przed逝瘸j帷ych szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz zawiadamia w豉軼iwego wojewod.

3.

W przypadku niezrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w terminie, na jaki zosta豉 zawarta umowa o prac w ramach rezydentury, lekarz mo瞠 kontynuowa odbywanie tego szkolenia jedynie w trybie okre郵onym w art. 16h ust. 2 ustawy, z zastrze瞠niem art. 16o ust. 1, po uzyskaniu zgody wojewody, o kt鏎ej mowa w art.16l ust. 3 ustawy.


11.
O rozpocz璚iu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza wojewoda powiadamia CMKP, okr璕ow izb lekarsk, zwan dalej „OIL”, kt鏎ej lekarz jest cz這nkiem, a w przypadku lekarza, o kt鏎ym mowa w 4 ust. 6, tak瞠 ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia.

12.

1.

Lekarz odbywaj帷y szkolenie specjalizacyjne realizuje wszystkie elementy programu specjalizacji, z zastrze瞠niem art. 16 ust. 7 i 9 oraz art. 16m ust. 12 ustawy.

2.

Karta szkolenia specjalizacyjnego z wymaganymi wpisami oraz indeks wykonanych zabieg闚 i procedur medycznych z potwierdzeniami i zaliczeniami, zgodnie z wymogami odpowiedniego programu specjalizacji, stanowi dow鏚 odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

3.

Lekarz, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji, zawiadamia kierownika jednostki szkol帷ej oraz w豉軼iwego wojewod o zako鎍zeniu tego szkolenia.

4.

Lekarz zawiadamia o ka盥orazowym przed逝瞠niu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w豉軼iwego wojewod.

5.

Jednostka prowadz帷a szkolenie specjalizacyjne umo磧iwia lekarzowi odbywaj帷emu szkolenie specjalizacyjne realizacj wszystkich element闚 programu specjalizacji w ramach czasu trwania danej specjalizacji.

6.

Jednostka prowadz帷a szkolenie specjalizacyjne wydaje lekarzowi skierowanie do odbycia danego elementu programu specjalizacji, o kt鏎ym mowa w ust. 5, realizowanego w innej jednostce.


13.

1.

Formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia okre郵one w programie specjalizacji obejmuj w szczeg鏊no軼i:

1)

kurs specjalizacyjny wprowadzaj帷y do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego, obejmuj帷y w szczeg鏊no軼i:

a)

podstawy dobrej praktyki lekarskiej, w tym zasady praktyki opartej na rzetelnych i aktualnych publikacjach,

b)

podstawy farmakoekonomiki,

c)

formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy,

d)

podstawy onkologii,

e)

wprowadzenie do przedmiot闚 klinicznych obj皻ych programem danego szkolenia specjalizacyjnego,

f)

zagadnienia bezpiecze雟twa w opiece zdrowotnej dotycz帷e bezpiecze雟twa pacjent闚 i lekarzy;

 

2)

kursy specjalizacyjne w豉軼iwe dla danej specjalizacji obejmuj帷e zakres wiedzy okre郵onej w programie danej specjalizacji;

3)

jednolity dla wszystkich specjalno軼i, z wyj徠kiem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej, kurs w zakresie ratownictwa medycznego;

4)

jednolity dla wszystkich specjalizacji, z wyj徠kiem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie zdrowia publicznego, kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego – zako鎍zony kolokwium, obejmuj帷y w szczeg鏊no軼i:

a)

orzecznictwo lekarskie,

b)

promocj i profilaktyk zdrowotn,

c)

epidemiologi,

d)

bioetyk,

e)

organizacj i ekonomik zdrowia;

 

5)

jednolity dla wszystkich specjalno軼i kurs w zakresie prawa medycznego - zako鎍zony kolokwium;

6)

szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie okre郵onych zabieg闚 lub procedur medycznych:

a)

wykonywanych z asyst lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego – oznaczonych kodem „A”,

b)

w kt鏎ych lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta – oznaczonych kodem „B”;

 

7)

sta瞠 kierunkowe w豉軼iwe dla danej specjalizacji obejmuj帷e zakres wiedzy i umiej皻no軼i praktycznych okre郵onych w programie danej specjalizacji;

8)

pe軟ienie dy簑r闚 medycznych okre郵onych w programie danej specjalizacji lub prac w systemie zmianowym lub r闚nowa積ym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o dzia豉lno軼i leczniczej, o ile program specjalizacji przewiduje pe軟ienie dy簑r闚;

9)

samokszta販enie, w tym napisanie pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym czasopi鄉ie medycznym, kt鏎ej lekarz jest autorem lub wsp馧autorem lub pracy pogl康owej – na temat obj皻y programem specjalizacji.

 

2.

Lekarz, kt鏎y w ramach danej specjalizacji odby i zaliczy kurs, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest obowi您any do jego odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej specjalizacji, je瞠li okres od jego zaliczenia do rozpocz璚ia kolejnej specjalizacji jest nie d逝窺zy ni 7 lat.


14.
Sprawdzanie wiedzy teoretycznej i umiej皻no軼i praktycznych nabytych w trakcie realizacji programu specjalizacji obejmuje:

1)

z這瞠nie kolokwi闚 cz御tkowych z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzian闚 z umiej皻no軼i praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi;

2)

z這瞠nie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianu z umiej皻no軼i praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi, obj皻ych programem sta簑 kierunkowego;

3)

z這瞠nie sprawdzianu z zakresu okre郵onego programem kursu szkoleniowego;

4)

ocen pracy, o kt鏎ej mowa w 13 ust. 1 pkt 9.


15.

1.

W ramach realizacji szczeg馧owego planu szkolenia specjalizacyjnego, o kt鏎ym mowa w art. 16m ust. 7 ustawy, kierownik specjalizacji:

1)

kieruje do odbycia modu逝 podstawowego oraz modu逝 specjalistycznego;

2)

kieruje do odbycia sta篡 kierunkowych, o kt鏎ych mowa w art. 16f ust. 3 ustawy;

3)

kieruje lekarza na kursy szkoleniowe;

4)

wyst瘼uje do pracodawcy lekarza odbywaj帷ego szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio kierownika studium doktoranckiego z wnioskiem o udzielenie mu urlopu szkoleniowego albo odpowiednio o zwolnienie go z obowi您ku uczestniczenia w zaj璚iach programowych w ramach studi闚 doktoranckich, w celu odbycia modu逝 podstawowego, sta篡 kierunkowych i kurs闚 okre郵onych w programie specjalizacji;

5)

wyznacza lekarzowi pacjent闚 do prowadzenia;

6)

ustala harmonogram dy簑r闚, o kt鏎ych mowa w art. 16f ust. 3 pkt 2 lit. h ustawy, w porozumieniu z kierownikiem jednostki szkol帷ej, oraz decyduje o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pe軟ienia dy簑ru;

7)

ocenia przygotowane przez lekarza opracowania teoretyczne obj皻e programem specjalizacji: prac naukow lub pogl康ow;

8)

przeprowadza sprawdziany z nabytych przez lekarza umiej皻no軼i praktycznych;

9)

przeprowadza kolokwia i sprawdziany przewidziane do zaliczenia przez kierownika specjalizacji w programie specjalizacji;

10)

potwierdza w indeksie wykonanych zabieg闚 i procedur medycznych uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie okre郵onych zabieg闚 i procedur medycznych, w liczbie ustalonej w programie specjalizacji;

11)

potwierdza zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego niezw這cznie po jego zako鎍zeniu;

12)

informuje pracodawc lekarza odbywaj帷ego szkolenie specjalizacyjne oraz wojewod o odbyciu tego szkolenia zgodnie z programem specjalizacji oraz o terminie jego zako鎍zenia, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia specjalizacyjnego.

 

2.

W czasie odbywania modu逝 podstawowego lub sta簑 kierunkowego funkcj kierownika specjalizacji obejmuj帷 realizacj zada wymienionych w ust. 1 pkt 2–6 i 8–10 pe軟i lekarz wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej, w kt鏎ej lekarz odbywa modu podstawowy lub sta kierunkowy. Lekarz ten potwierdza odbycie modu逝 podstawowego lub sta簑 kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji i dokonuje zaliczenia modu逝 podstawowego lub sta簑 kierunkowego w formie okre郵onej w programie specjalizacji.

3.

W przypadku gdy lekarzowi odbywaj帷emu szkolenie specjalizacyjne, z uwzgl璠nieniem art. 16l ustawy, pozosta do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik specjalizacji mo瞠 potwierdzi odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcze郾iej ni z dniem poprzedzaj帷ym rozpocz璚ie tego urlopu.

4.

Informacj o uznaniu lekarzowi sta鄴w lub szkole oraz o skr鏂eniu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego na zasadach okre郵onych w art. 16h ust. 1 ustawy, dyrektor CMKP przekazuje niezw這cznie przed zako鎍zeniem skr鏂onego szkolenia specjalizacyjnego podmiotowi zatrudniaj帷emu lekarza, kt鏎emu skr鏂ono okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, celem odpowiednio wcze郾iejszego rozwi您ania umowy o prac zawartej na okres odbywania tego szkolenia.

5.

Lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odbywaj帷y to szkolenie zgodnie z programem specjalizacji obowi您uj帷ym lekarzy nieposiadaj帷ych odpowiedniej specjalizacji, kt鏎y w okresie post瘼owania kwalifikacyjnego lub w okresie po zako鎍zeniu post瘼owania kwalifikacyjnego a przed rozpocz璚iem szkolenia specjalizacyjnego lub w okresie odbywania tego szkolenia uzyska tytu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, mo瞠 wyst徙i do wojewody z wnioskiem o zmian dotychczasowego programu specjalizacji na program obowi您uj帷y lekarzy posiadaj帷ych tytu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

6.

Lekarz, o kt鏎ym mowa w ust. 5, mo瞠 wyst徙i do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie element闚 programu specjalizacji, o kt鏎ych mowa w art. 16m ust. 8 ustawy, zrealizowanych przed rozpocz璚iem szkolenia specjalizacyjnego po zmianie programu specjalizacji, o kt鏎ej mowa w ust. 5 – w trybie art. 16m ust. 12 ustawy.

7.

Lekarz, kt鏎y odby okre郵ony modu podstawowy i uzyska jego zaliczenie w ramach danego szkolenia specjalizacyjnego, nie jest obowi您any do jego ponownego odbywania w przypadku zakwalifikowania si do odbywania innego szkolenia specjalizacyjnego, kt鏎ego program specjalizacji przewiduje odbycie i zaliczenie tego samego modu逝 podstawowego.


16.

1.

Lekarz sk豉da do dyrektora CMKP wniosek, o kt鏎ym mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy, zawieraj帷y:

1)

imi i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;

2)

numer prawa wykonywania zawodu;

3)

okre郵enie przedmiotu wniosku: uznanie i skr鏂enie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego lub uznanie sta篡 i kurs闚, o kt鏎ych mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy za r闚nowa積e ze zrealizowaniem element闚 okre郵onych w programie specjalizacji;

4)

informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;

5)

termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;

6)

imi i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

7)

informacje na temat odbytych element闚 programu specjalizacji b璠帷ych przedmiotem wniosku;

8)

wskazanie wnioskowanego wymiaru skr鏂enia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

 

2.

Do wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, lekarz do陰cza:

1)

dokumenty potwierdzaj帷e odbycie element闚 programu specjalizacji b璠帷ych przedmiotem wniosku, zawieraj帷e informacje dotycz帷e terminu i miejsca odbycia danego szkolenia, trybu jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego szkolenia, wraz z wykazem zabieg闚 i procedur medycznych, kt鏎e lekarz wykonywa lub w nich uczestniczy, z podaniem ich liczby;

2)

po鈍iadczon za zgodno嗆 z orygina貫m kopi prawa wykonywania zawodu;

3)

po鈍iadczon za zgodno嗆 z orygina貫m kopi dyplomu posiadanej specjalizacji;

4)

po鈍iadczon za zgodno嗆 z orygina貫m kopi karty szkolenia specjalizacyjnego;

5)

opini kierownika specjalizacji potwierdzaj帷 wiedz i umiej皻no軼i lekarza w zakresie zrealizowanych element闚 programu specjalizacji b璠帷ych przedmiotem wniosku;

6)

za鈍iadczenie wydane przez podmiot zatrudniaj帷y lekarza w okresie realizacji element闚 programu specjalizacji b璠帷ych przedmiotem wniosku, zawieraj帷e informacje o wymiarze zatrudnienia oraz ewentualnych nieobecno軼iach lekarza.

 

3.

Wniosek, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 zosta z這穎ny z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.


17.

1.

Dyrektor CMKP sprawdza wnioski, o kt鏎ych mowa w 16, pod wzgl璠em formalnym.

2.

W przypadku stwierdzenia brak闚 formalnych, lekarz jest wzywany do ich usuni璚ia w terminie 7 dni od dor璚zenia wezwania. Po bezskutecznym up造wie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.

3.

Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespo逝, o kt鏎ym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, i przekazuje przewodnicz帷emu zespo逝 wniosek spe軟iaj帷y wymogi formalne wraz z dokumentami lekarza i drukiem protoko逝, o kt鏎ym mowa w ust. 4.

4.

Zesp馧, o kt鏎ym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, wyra瘸 w protokole merytoryczn opini w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi odbytych w kraju lub za granic przed rozpocz璚iem szkolenia specjalizacyjnego sta篡 i szkole za r闚nowa積e ze zrealizowaniem odpowiednich element闚 programu specjalizacji, z okre郵eniem proponowanego czasu skr鏂enia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odpowiednio uznania albo odmowy uznania lekarzowi do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego sta篡 i szkole zrealizowanych za granic w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

5.

W przypadku gdy opinia zespo逝 ekspert闚 jest negatywna, zesp馧 w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko w odniesieniu do przedstawionych we wniosku element闚 programu specjalizacji.

6.

Zesp馧 ekspert闚 przekazuje do dyrektora CMKP dokumentacj lekarza wraz z protoko貫m, o kt鏎ym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespo逝.

7.

Decyzje, o kt鏎ych mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, wydane na podstawie opinii, o kt鏎ych mowa w ust. 4, dyrektor CMKP przekazuje niezw這cznie lekarzowi oraz w豉軼iwemu wojewodzie.


18.

1.

Lekarz posiadaj帷y stopie naukowy doktora habilitowanego, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 4 i 6 ustawy, kt鏎y zrealizowa modu podstawowy lub uzyska specjalizacj II stopnia lub tytu specjalisty w dziedzinie odpowiadaj帷ej modu這wi podstawowemu, na wniosek kierownika specjalizacji, mo瞠 mie uznany dorobek naukowy i zawodowy za r闚nowa積y ze zrealizowaniem przez niego w ca這軼i modu逝 specjalistycznego pod warunkiem, 瞠 okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynno軼i naukowych i zawodowych b璠帷ych przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego nie b璠zie kr鏒szy ni okres i wymiar realizacji danego modu逝 specjalistycznego.

2.

Lekarz posiadaj帷y stopie naukowy doktora habilitowanego, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 4 i 6 ustawy, kt鏎y zrealizowa modu podstawowy lub uzyska specjalizacj II stopnia lub tytu specjalisty w dziedzinie odpowiadaj帷ej modu這wi podstawowemu, na wniosek kierownika specjalizacji, mo瞠 mie uznany dorobek naukowy i zawodowy za r闚nowa積y ze zrealizowaniem przez niego w cz窷ci modu逝 specjalistycznego pod warunkiem, 瞠 陰czny okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynno軼i naukowych i zawodowych b璠帷ych przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego oraz okres modu逝 specjalistycznego pozosta造 do odbycia nie b璠zie kr鏒szy ni okres i wymiar realizacji danego modu逝 specjalistycznego.

3.

Lekarz, o kt鏎ym mowa w ust. 1 i 2, sk豉da do wojewody wniosek o odbywanie specjalizacji, zawieraj帷y dane, o kt鏎ych mowa w art. 16c ust. 2 ustawy.


19.

1.

Wniosek kierownika specjalizacji, o kt鏎ym mowa w 18, zawiera:

1)

imi i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;

2)

numer prawa wykonywania zawodu;

3)

okre郵enie przedmiotu wniosku;

4)

informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;

5)

termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;

6)

imi i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

7)

informacje o przebiegu dzia豉lno軼i naukowej i zawodowej lekarza;

8)

informacj o posiadanym stopniu naukowym;

9)

informacj o posiadanych tytu豉ch specjalisty lub specjalizacjach II stopnia w dziedzinie odpowiadaj帷ej modu這wi podstawowemu, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy.

 

2.

Do wniosku kierownika specjalizacji, o kt鏎ym mowa w 18, do陰cza si dokumenty, o kt鏎ych mowa w 16 ust. 2 pkt 1–4, oraz inne dokumenty potwierdzaj帷e przebieg dzia豉lno軼i naukowej i zawodowej lekarza, uwzgl璠niaj帷e w szczeg鏊no軼i osi庵ni璚ia z zakresu dziedziny, kt鏎ej dotyczy wniosek. Wniosek mo瞠 zosta z這穎ny z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

3.

Dyrektor CMKP sprawdza wniosek kierownika specjalizacji, o kt鏎ym mowa w 18, i dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust 2, pod wzgl璠em formalnym.

4.

W przypadku stwierdzenia brak闚 formalnych wniosku kierownika specjalizacji, o kt鏎ym mowa w 18, wzywa si do ich usuni璚ia w terminie 7 dni od dor璚zenia wezwania. Po bezskutecznym up造wie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.

5.

Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespo逝, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, i przekazuje przewodnicz帷emu zespo逝 wnioski spe軟iaj帷e wymogi formalne wraz z dokumentami i drukiem protoko逝.

6.

Zesp馧, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyra瘸 w protokole opini merytoryczn w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku naukowego i zawodowego za r闚nowa積y ze zrealizowaniem przez niego w cz窷ci albo w ca這軼i modu逝 specjalistycznego.

7.

Decyzj, o kt鏎ej mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wydan na podstawie opinii, o kt鏎ej mowa w ust. 6, dyrektor CMKP przekazuje niezw這cznie lekarzowi oraz w豉軼iwemu wojewodzie.

8.

W przypadku gdy wniosek kierownika specjalizacji, o kt鏎ym mowa w 18, dotyczy uznania dorobku naukowego i zawodowego za r闚nowa積y ze zrealizowaniem modu逝 specjalistycznego w ca這軼i, a z opinii zespo逝 wynika, 瞠 przedstawiony przez lekarza dorobek nie mo瞠 zosta uznany za r闚nowa積y ze zrealizowaniem przez niego w ca這軼i modu逝 specjalistycznego, zesp馧 ekspert闚 w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko wraz ze wskazaniem element闚 programu specjalizacji, kt鏎e pozosta造 do zrealizowania.

9.

Zesp馧 ekspert闚 zwraca do CMKP dokumentacj lekarza w ci庵u 7 dni od dnia posiedzenia zespo逝.


20.

1.

Je瞠li dotychczasowe przepisy nie przewidywa造 uzyskiwania tytu逝 specjalisty w okre郵onej dziedzinie medycyny, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, je瞠li w danej dziedzinie nie ma powo豉nego konsultanta, mo瞠 wyst徙i do ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia, za po鈔ednictwem dyrektora CMKP, z wnioskiem o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za r闚nowa積y ze zrealizowaniem szczeg馧owego programu w豉軼iwej specjalizacji i dopuszczenie tego lekarza do PES, zwanym dalej „wnioskiem o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza”, zawieraj帷ym:

1)

imi i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;

2)

numer prawa wykonywania zawodu;

3)

okre郵enie przedmiotu wniosku;

4)

informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;

5)

informacje o przebiegu dzia豉lno軼i naukowej i zawodowej lekarza, uwzgl璠niaj帷e w szczeg鏊no軼i osi庵ni璚ia z zakresu dziedziny, kt鏎ej dotyczy wniosek;

6)

informacj o posiadanym stopniu naukowym;

7)

informacj o posiadanych tytu豉ch specjalisty lub specjalizacjach.

 

2.

Do wniosku o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza do陰cza si dokumenty, o kt鏎ych mowa w 16 ust. 2 pkt 1–3, oraz inne dokumenty potwierdzaj帷e przebieg dzia豉lno軼i naukowej i zawodowej lekarza, uwzgl璠niaj帷e w szczeg鏊no軼i osi庵ni璚ia z zakresu dziedziny, kt鏎ej dotyczy wniosek. Wniosek mo瞠 zosta z這穎ny z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

3.

Dyrektor CMKP sprawdza wniosek o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza i dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 2, pod wzgl璠em formalnym.

4.

W przypadku stwierdzenia brak闚 formalnych wniosku o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza, wzywa si do ich usuni璚ia w terminie 7 dni od dor璚zenia wezwania. Po bezskutecznym up造wie tego terminu wniosek o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza jest pozostawiany bez rozpoznania.

5.

Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespo逝, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, i przekazuje przewodnicz帷emu zespo逝 wnioski spe軟iaj帷e wymogi formalne wraz z dokumentami i drukiem protoko逝, o kt鏎ym mowa w ust. 6.

6.

Zesp馧, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyra瘸 w protokole merytoryczn opini w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobj皻ej systemem szkolenia specjalizacyjnego za r闚nowa積y z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym i zwraca do CMKP dokumentacj lekarza w ci庵u 7 dni od dnia posiedzenia zespo逝.

7.

Dyrektor CMKP na podstawie opinii, o kt鏎ej mowa w ust. 6, wnioskuje do ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia o wydanie decyzji o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz o dopuszczeniu do PES.

8.

Minister w豉軼iwy do spraw zdrowia na podstawie wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 7, wydaje decyzj o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz, w przypadku uznania dorobku, r闚nie o dopuszczeniu do PES. Kopi decyzji, wraz z dokumentacj lekarza, minister w豉軼iwy do spraw zdrowia przekazuje do CMKP.

9.

Zesp馧, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, zbiera si raz na kwarta, chyba 瞠 nie zosta z這穎ny 瘸den wniosek. Przepis stosuje si do zespo逝, o kt鏎ym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy.


21.

1.

Dyrektor CMKP skre郵a lekarza z rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 16p ust. 1 ustawy, na podstawie wydanej przez wojewod, Ministra Obrony Narodowej albo ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych decyzji o skre郵eniu lekarza z rejestru lekarzy odbywaj帷ych szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego wojew鏚ztwa.

2.

Wojewoda, Minister Obrony Narodowej albo minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych powiadamia o wydanej przez siebie decyzji dyrektora CMKP, lekarza oraz jego kierownika specjalizacji a tak瞠 odpowiednio w豉軼iw OIL albo Wojskow Izb Lekarsk, a w przypadku lekarza odbywaj帷ego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury oraz lekarza, o kt鏎ym mowa w 4 ust. 6, r闚nie ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia.


22.

1.

Lekarz sk豉da zg這szenie do PES w formie wniosku elektronicznego, o kt鏎ym mowa w art. 16r ust. 4 ustawy, w terminie do dnia:

1)

31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 30 listopada;

2)

31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia.

 

2.

Lekarz przed przyst徙ieniem do PES po raz pierwszy w danej dziedzinie medycyny, sk豉da do podmiot闚, o kt鏎ych mowa w art. 16r ust. 1–3 ustawy, nast瘼uj帷e dokumenty:

1)

wniosek w formie papierowej, o kt鏎ym mowa w art. 16r ust. 4 ustawy;

2)

szczeg馧owy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego;

3)

wype軟ion kart szkolenia specjalizacyjnego wraz dokumentami potwierdzaj帷ymi odbycie element闚 programu specjalizacji nie potwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego;

4)

indeks wykonanych zabieg闚 i procedur medycznych;

5)

opini, o kt鏎ej mowa w art. 16m ust. 7 pkt 5 ustawy;

6)

prac, o kt鏎ej mowa w 13 ust. 1 pkt 9.

 

3.

Lekarz odbywaj帷y szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury sk豉da podmiotom, o kt鏎ych mowa w art. 16r ust. 1–3 ustawy, poza dokumentami wymienionymi w ust. 2, kopi 鈍iadectwa pracy z ostatnio zatrudniaj帷ej go jednostki. Lekarz, kt鏎emu przed逝穎no umow o prac na podstawie art. 177 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub lekarz, kt鏎y uzyska zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie 15 ust. 3, sk豉da kopi 鈍iadectwa pracy niezw這cznie po rozwi您aniu umowy o prac.

4.

Dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i 3, lekarz sk豉da do dnia:

1)

31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 pa寮ziernika – 30 listopada;

2)

31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 marca – 30 kwietnia.

 

5.

Podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 16r ust. 1–3 ustawy, weryfikuj, czy dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i 3, spe軟iaj warunki formalne. W przypadku stwierdzenia brak闚 formalnych, lekarz jest wzywany do ich usuni璚ia w terminie 7 dni od dor璚zenia wezwania. Po bezskutecznym up造wie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.

6.

Podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 16r ust. 1–3 ustawy, po stwierdzeniu, 瞠 dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i 3, spe軟iaj warunki formalne, przekazuj je do Centrum Egzamin闚 Medycznych, zwanego dalej „CEM”, nie p騧niej ni w terminie 14 dni od up造wu termin闚 wskazanych w ust. 4, z zastrze瞠niem ust. 5. Podmioty te zawiadamiaj CEM tak瞠 o liczbie przyj皻ych zg這sze oraz przekazuj list lekarzy, kt鏎ych dokumenty nie zosta造 przyj皻e.

7.

W przypadku gdy lekarz z這篡 zg這szenie w formie wniosku elektronicznego, a nie z這篡 dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i 3, CEM zawiadamia lekarza o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

8.

Lekarz, kt鏎y zamierza przedstawi dyrektorowi CEM dokument potwierdzaj帷y z這瞠nie z wynikiem pozytywnym egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe, wskazany w przepisach w sprawie wykazu egzamin闚 organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe r闚nowa積ych z PES oraz wykazu dokument闚 potwierdzaj帷ych z這瞠nie takich egzamin闚, sk豉da do dyrektora CEM pisemne o鈍iadczenie o rezygnacji z udzia逝 w PES w danej sesji egzaminacyjnej. O鈍iadczenie powinno zawiera informacj o rezygnacji z ca這軼i albo cz窷ci PES, ze wskazaniem tej cz窷ci.

9.

Po otrzymaniu przez CEM dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i 3, CEM przekazuje je do w豉軼iwej PKE.

10.

PKE weryfikuje dokumenty pod wzgl璠em spe軟ienia przez lekarza wymog闚 merytorycznych, okre郵onych w programie danej specjalizacji i na tej podstawie rozstrzyga o dopuszczeniu lekarza do PES.

11.

W przypadku podj璚ia rozstrzygni璚ia o niedopuszczeniu lekarza do PES, PKE uzasadnia swoje stanowisko, wskazuj帷 elementy programu specjalizacji, kt鏎e nie zosta造 zrealizowane.

12.

PKE po podj璚iu rozstrzygni璚ia przekazuje dokumenty lekarza do CEM.

13.

W przypadku dopuszczenia lekarza do PES, CEM informuje o tym fakcie w powiadomieniu, o kt鏎ym mowa w art. 16s ust. 1 ustawy. W przypadku niedopuszczenia lekarza do PES, CEM przesy豉 zainteresowanemu lekarzowi rozstrzygni璚ie PKE wraz z uzasadnieniem. Lekarzowi, kt鏎y zosta dopuszczony do PES i z這篡 o鈍iadczenie o rezygnacji z ca這軼i PES, o kt鏎ym mowa w ust. 8, CEM przesy豉 informacj o dopuszczeniu do PES.

14.

Urlop szkoleniowy, o kt鏎ym mowa w art. 16s ust. 2 ustawy, przys逝guje lekarzowi, kt鏎y otrzyma powiadomienie CEM o terminie PES.


23.

1.

Przepis闚 22 ust. 2–13 nie stosuje si do lekarza, o kt鏎ym mowa w art. 16w ust. 2 ustawy.

2.

Lekarz, o kt鏎ym mowa w ust. 1, przekazuje do CEM podpisany wniosek, o kt鏎ym mowa w art. 16w ust. 3 ustawy w terminie do dnia:

1)

31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 30 listopada;

2)

31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia.

 

3.

W przypadku z這瞠nia przez lekarza zg這szenia w formie wniosku elektronicznego, a niez這瞠nia wniosku w formie papierowej, CEM wzywa lekarza do usuni璚ia brak闚 formalnych w terminie 7 dni od dor璚zenia wezwania. Po bezskutecznym up造wie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.


24.

1.

Lekarz, o kt鏎ym mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, w celu zwolnienia z cz窷ci PES, sk豉da do dyrektora CEM:

1)

wniosek o zwolnienie z cz窷ci PES;

2)

dokumenty wskazane w przepisach w sprawie wykazu egzamin闚 organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe r闚nowa積ych z PES oraz wykazu dokument闚 potwierdzaj帷ych z這瞠nie takich egzamin闚;

3)

wniosek oraz dokumenty, o kt鏎ych mowa w 22 ust. 1 i 2.

 

2.

Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 1, pod wzgl璠em formalnym oraz rozstrzyga o tym, czy s spe軟ione przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalaj帷e na zwolnienie z cz窷ci PES. W przypadku stwierdzenia brak闚 formalnych, lekarz jest wzywany do ich usuni璚ia w terminie 7 dni od dor璚zenia wezwania. Po bezskutecznym up造wie tego terminu wniosek, o kt鏎ym mowa w art. 16w ust. 3 ustawy jest pozostawiany bez rozpoznania.

3.

W przypadku stwierdzenia spe軟ienia przes豉nek okre郵onych w art. 16r ust. 9 ustawy pozwalaj帷ych na zwolnienie danego lekarza z cz窷ci PES, CEM zamieszcza informacj o tym fakcie w indywidualnym protokole egzaminacyjnym tego lekarza.

4.

Stwierdzenia spe軟ienia przes豉nek okre郵onych w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalaj帷ych na zwolnienie danego lekarza z cz窷ci PES, dokonuje si raz. W przypadku stwierdzenia spe軟ienia tych przes豉nek nie jest wymagany ponowny wniosek lekarza, je瞠li b璠zie on zamierza kolejny raz przyst徙i do PES, z kt鏎ego cz窷ci zosta zwolniony.

5.

Post瘼owania w zakresie okre郵onym w ust. 1–3 nie mo積a wszcz望, a wszcz皻e nale篡 umorzy, gdy lekarz wcze郾iej z這篡 dan cz窷 PES z wynikiem pozytywnym.


25.

1.

PES jest organizowany corocznie w dw鏂h sesjach egzaminacyjnych, z zastrze瞠niem art. 16r ust. 10 ustawy:

1)

w sesji wiosennej – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia;

2)

w sesji jesiennej – od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 30 listopada.

 

2.

Egzamin testowy w danej dziedzinie odbywa si jednocze郾ie w ca造m kraju.

3.

W przypadku gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej sk豉da si z egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz gdy dyrektor CEM ustali, zgodnie z art. 16r ust. 8 ustawy, 瞠 jako pierwszy jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przyst徙ienia do egzaminu ustnego jest z這瞠nie z wynikiem pozytywnym egzaminu testowego.


26.

1.

Konsultant krajowy, towarzystwo naukowe oraz Naczelna Rada Lekarska przesy豉 dyrektorowi CEM zg這szenia swoich kandydat闚 do PKE.

2.

W zg這szeniu zamieszcza si:

1)

imi i nazwisko kandydata;

2)

numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – cechy dokumentu potwierdzaj帷ego to窺amo嗆: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania;

3)

okre郵enie posiadanej specjalizacji;

4)

wskazanie dziedziny, w kt鏎ej kandydat ma by powo豉ny do PKE;

5)

adres korespondencyjny kandydata.

 

3.

Do zg這szenia nale篡 do陰czy kopie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz dyplomu specjalisty potwierdzone za zgodno嗆 z orygina貫m.

4.

Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana w przypadku gdy lekarz uzyska dyplom specjalisty wydany przez dyrektora CEM. W takim przypadku w zg這szeniu nale篡 poda dat wydania i numeru dyplomu.

5.

Osoby powo豉ne do PKE otrzymuj akt powo豉nia. Powo豉nie nast瘼uje na czas nieokre郵ony.

6.

Cz這nkowie PKE wyznaczeni do Zespo逝 Egzaminacyjnego, kt鏎y ma przeprowadzi dany egzamin, sk豉daj dyrektorowi CEM o鈍iadczenie, kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 15 do rozporz康zenia.


27.

1.

Ocen ko鎍ow PES jest ocena wynikaj帷a ze 鈔edniej arytmetycznej ocen z egzaminu testowego i ustnego.

2.

W przypadku uzyskania przez osob zdaj帷 ocen bardzo dobrych z egzaminu testowego i egzaminu ustnego, osoba ta otrzymuje jako ocen ko鎍ow PES ocen bardzo dobr z wyr騜nieniem, gdy za tak ocen opowie si Zesp馧 Egzaminacyjny przeprowadzaj帷y egzamin ustny tej osoby. Uzasadnienie wyr騜nienia zamieszcza si w protokole indywidualnym PES.

3.

Je瞠li PES sk豉da si tylko z egzaminu ustnego, przepisy ust. 2 stosuje si odpowiednio.


28.

1.

Lekarz, o kt鏎ym mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, w celu zwolnienia z ca這軼i PES, po uzyskaniu dopuszczenia do PES, o kt鏎ym mowa w 22 ust. 10, sk豉da do dyrektora CEM wniosek.

2.

Do wniosku do陰cza si dokumenty wskazane w przepisach w sprawie wykazu egzamin闚 organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe r闚nowa積ych z PES oraz wykazu dokument闚 potwierdzaj帷ych z這瞠nie takich egzamin闚.

3.

Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, pod wzgl璠em formalnym oraz rozstrzyga o tym, czy s spe軟ione przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalaj帷e na zwolnienie z ca這軼i PES. Przepis 24 ust. 2 zdanie drugie i trzecie stosuje si.

4.

W przypadku stwierdzenia spe軟iania przes豉nek okre郵onych w art. 16r ust. 9 ustawy pozwalaj帷ych na zwolnienie danego lekarza z ca這軼i PES, dyrektor CEM wydaje dyplom, kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 16 do rozporz康zenia. Dyplom jest wydawany w terminie 30 dni od dor璚zenia do CEM dokumentacji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 i 2. W sytuacji wyst徙ienia brak闚 formalnych termin do wydania dyplomu biegnie od dnia ich usuni璚ia przez zainteresowanego lekarza.

5.

Wniosek oraz dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, s przechowywane przez CEM.

6.

Post瘼owania w zakresie okre郵onym w ust. 1-4 nie mo積a wszcz望, a wszcz皻e nale篡 umorzy, gdy lekarz wcze郾iej z這篡 PES z wynikiem pozytywnym.


29.

1.

Niezw這cznie po zako鎍zeniu danej sesji egzaminacyjnej CEM przekazuje wyniki PES poszczeg鏊nych lekarzy przyst瘼uj帷ych do PES w danej sesji egzaminacyjnej, podmiotom, o kt鏎ych mowa w art. 16c ust. 8 ustawy oraz dyrektorowi CMKP.

2.

Przekazanie wynik闚 PES nast瘼uje w formie elektronicznej na arkuszu opracowanym przez CEM.

3.

Niezw這cznie po zako鎍zeniu sesji egzaminacyjnej CEM przekazuje ministrowi w豉軼iwemu do spraw zdrowia list lekarzy, kt鏎zy zako鎍zyli szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury oraz z這篡li PES z wynikiem pozytywnym, zawieraj帷 imi i nazwisko, numer PESEL danego lekarza, a w przypadku braku numeru PESEL – cechy dokumentu potwierdzaj帷ego to窺amo嗆: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania, oraz dat z這瞠nia egzaminu.

4.

Na pisemny wniosek lekarza, CEM wystawia za鈍iadczenie o wyniku PES. Przepisy art. 217–219 Kodeksu post瘼owania administracyjnego stosuje si.

5.

Podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, mog si zwr鏂i do CEM o przekazanie wynik闚 PES lekarzy, bior帷ych udzia w prowadzonym przez te podmioty post瘼owaniu kwalifikacyjnym. W takim przypadku CEM przekazuje wyniki PES tych lekarzy zbiorczo w formie elektronicznej i papierowej.

30. Wz鏎 dyplomu, o kt鏎ym mowa w art. 16w ust. 5 ustawy, okre郵a za陰cznik nr 17 do rozporz康zenia. 31. Do post瘼owa oraz szkole specjalizacyjnych wszcz皻ych i niezako鎍zonych przed dniem wej軼ia w 篡cie niniejszego rozporz康zenia stosuje si przepisy dotychczasowe. 32. Minister Obrony Narodowej nie przeprowadza post瘼owania kwalifikacyjnego w terminie 1–31 marca 2013 r. 33. Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem nast瘼uj帷ym po dniu og這szenia. 3)

MINISTER ZDROWIA

 

 wi璚ej...

 


1) Minister Zdrowia kieruje dzia貫m administracji rz康owej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczeg馧owego zakresu dzia豉nia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta造 og這szone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 908.
3)Niniejsze rozporz康zenie by這 poprzedzone rozporz康zeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 pa寮ziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyst闚 (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z 2007 r. Nr 13, poz. 85, z 2008 r. Nr 170, poz. 1050, z 2010 r. Nr 198, poz. 1320 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1627), kt鏎e utraci這 moc z dniem wej軼ie w 篡cie niniejszego rozporz康zenia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658).

  • Currently 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0.00
G這s闚: 0


a1 a3